PROJEKT: Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Inwestycje związane z realizacją Projektu pn.: "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim" - współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podczas trwania Projektu wybudowana będzie turbina wodna do odzysku energii i sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej oraz Sypkiej. Zakupiony zostanie specjalistyczny pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody oraz system GIS do zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Dzięki dofinansowaniu Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. odzyska środki na wybudowaną suszarnię osadów ściekowych. > czytaj więcej

BENEFICJENT PROJEKTU

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”. Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.


 

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Przedmiotowe narzędzie zostało opracowane w celu wypełnienia obowiązków określonych w artykule 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS, który zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, prosimy zgłaszać na:

specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub za pomocą strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwienie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.

Data publikacji: 19.04.2018 r.
 

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.