ZGWK W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Zakup pojazdu do segregacji odpadów
Zakup pojazdu do segregacji odpadów
Dofinansowanie
Dofinansowanie
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024
Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na 2024r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024
PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych
PSZOK
Wykaz ulic - kopiuj
Wykaz ulic, których mieszkańcy mogą podłączać się do nowej sieci wod-kan
w ramach projektu pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej
w Tomaszowie Mazowieckim"
Wykaz ulic - kopiuj
Nowoczesny, ekologiczny, z systemem odzysku wody
Nowoczesny, ekologiczny
z systemem odzysku wody
Nowoczesny, ekologiczny, z systemem odzysku wody
previous arrow
next arrow
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.

Obejrzyj film promocyjny Projektu "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej"

 

Odpady

Przyłącz się!

Edukacja ekologiczna

Od 1 października 2019 za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu nieruchomości zamieszkałych odpowiedzialny będzie ZGWK Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, oferuje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Wystawa Kubiki Edukacja Ekologiczna Tomaszów Mazowiecki
Zapoznaj się z naszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92