Informacje o projekcie

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

INFORMACJE O PROJEKCIE


Projekt pn.: "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej i klimatu w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

Zakres projektu:

  1. Pozyskanie dofinansowania do wybudowanej suszarni osadów ściekowych - suszarnia o wydajności (min. 2000 kgH2O/h osadów o zawartości średniej 20% s.m.) z możliwością płynnej regulacji wydajności instalacji w zakresie od 40-100% (800-2000 kgH2O/h). Wymagany czas pracy instalacji min. 8000 h/rok. Instalacja zapewnia jednoczesne suszenie osadów pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków powiatu o różnym składzie oraz różnej zawartości suchej masy powyżej 15% s.m. W trakcie procesu możliwy jest kilkunastoprocentowy odzysk ciepła. W czasie pracy suszarni utrzymywane jest w niej podciśnienie, co zapobiega powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń. Jest to nowoczesna technologia, co do uzyskania pożądanego poziomu higienizacji osadów i bezpiecznego produktu dla ludzi i środowiska, która może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo.
  2.  Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim - Małej Elektrowni Wodnej (MEW) -turbina będzie produkowała energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą nowo projektowanego przyłącza elektroenergetycznego.
  3. Budowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  sanitarnych Etap IV - ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka - wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych wraz z odgałęzieniami bocznymi dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV – ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka na działkach ewidencyjnych: 196, 220, 234, 249, 261, 282, 274 obręb nr 20 na działce ewidencyjnej 616 obręb 21 oraz na działce ewidencyjnej 180 obręb 22.
  4. Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody - samochód będzie charakteryzował się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody. Posiada możliwość do ciśnieniowego udrażniania rurociągów kanalizacji sanitarnej. W procesie czyszczenia rurociągów znacznie większa ilość wody będzie wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanalizacji, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami będą wysysane przez podciśnienie do zbiornika urządzenia. W zbiorniku, poprzez zastosowanie kilkustopniowego systemu oczyszczania (tj. specjalnych filtrów) zanieczyszczenia będą odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej.
  5. System GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną - Geograficzny System Informacji jest narzędziem, które pomoże ZGWK w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. Przedsiębiorstwo użyje tej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów informacji i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. W trakcie podejmowania decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wod-kan, GIS będzie wykorzystywany do analizowania informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów poszczególnych sieci. Zakład wykorzysta GIS do usprawnienia codziennych operacji i do zarządzania swoim majątkiem.

     

 Finansowanie:

Całkowity koszt projektu: 17 614 675,75 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 552 984,39 zł

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.