PROJEKT: Modernizacja ujęcia wody w Białobrzegach w Tomaszowie Maz.

 
Inwestycja pn. "Modernizacja ujęcia wody w Białobrzegach w Tomaszowie Mazowieckim".

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia – 2 581 770,00 zł.

Wysokość dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki wynosi  2 099 000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji polegającej na modernizacji ujęcia wody w Białobrzegach zlokalizowanego przy ul. Wilczej 83/85 w Tomaszowie Mazowieckim. Modernizacja  polega  na rozbudowie oraz przebudowie ujęcia wody, remoncie budynku hydroforni oraz istniejących ujęć wody poprzez wymianę agregatów pompowych wraz z rurami pompowymi. Ponadto zostaną wybudowane 2 zbiorniki do magazynowania wody z urządzeniami towarzyszącymi.

Powyższe przedsięwzięcie zapewni tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiorników retencyjnych do sieci wodociągowej, w ilości dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania.

Modernizacja ujęcia wody w Białobrzegach ma na celu poprawę istniejącego układu zaopatrzenia w wodę poprzez zapewnienie możliwości bezawaryjnego i ciągłego zaopatrzenia w wodę mieszkańców, przy uwzględnieniu maksymalnych poborów wody.

BENEFICJENT PROJEKTU

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Miasto Tomaszów Maz. zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi". Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.


 

 

Cel Inwestycji: poprawa istniejącego układu zaopatrzenia w wodę poprzez zapewnienie możliwości bezawaryjnego i ciągłego zaopatrzenia w wodę mieszkańców, przy uwzględnieniu maksymalnych poborów wody.