Aktualności i komunikaty

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.