Deklaracja dostępności

 • A  A  A  A  
    Pogotowie WOD-KAN 

994

DEKLARACJA

Dostępności

Deklaracja dostępności strony Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • Wyłączone są dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku (art. 3.2.3. ust.)
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (art. 3.2.4. ust.)
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Śliwiński.
 • E-mail: promocja@zgwk.pl
 • Telefon: 44 724-22-92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
 • Adres: ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • E-mail: sekretariat@zgwk.pl
 • Telefon: 44 724-22-92
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz., ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Budynek ZGW-K zlokalizowany jest przy ul. Kępa 19 i stanowi własność Spółki.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, a na parkingu są wyznaczone dwa stanowiska parkingowe. Na parterze znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, uchwyty wspomagające). Budynek nie posiada windy umożliwiającej dostanie się do sekretariatu Spółki. Istnieje możliwość załatwienia wszelkich spraw na parterze w Obsłudze Klienta. ZGW-K nie posiada tłumacza języka migowego, jednakże osoba zainteresowana może uprzednio złożyć wniosek (co najmniej 3 dni wcześniej) do ZGW- K o kontakt osobisty z tłumaczem. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem pod adresem mailowym: sekretariat@zgwk.pl lub telefonicznie pod numerem 044-724-22-92. Osoba niepełnosprawna może kontaktować się z firmą drogą telefoniczną, mailową, pocztową lub przesłać faks. Budynek nie posiada oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Budynek Oczyszczalni ścieków, ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Budynek oczyszczalni jest wielokondygnacyjny, gdzie dostęp dla osób niepełnosprawnych jest na poziomie parteru. Przed wejściem znajdują się schody oraz rampa umożliwiająca podjazd dla wózków. Budynek nie posiada wind. Na parterze znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu odnośnie użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dojazd do budynku jest utwardzony. Budynek nie posiada oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Budynek Wydziału Gospodarki Odpadami, ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Budynek Wydziału jest budynkiem parterowym. Przed wejściem znajdują się schody i brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie sprawy można załatwić poprze wcześniejsze umówienie się z pracownikami Wydziału, telefonicznie lub mailowo. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.  
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92