2015.09.29- Konferencja ZGWK w Hotelu “Mościcki” w Spale

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

29 Wrzesień 2015

Konferencja ZGWK w Hotelu "Mościcki" w Spale

Posumowaniem całorocznej kampanii promującej efekt ekologiczny projektu realizowany przez ZGWK, była Konferencja pt.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego w aspekcie ochrony środowiska”, zorganizowana w Hotelu Mościcki w Spale.

Gośćmi Konferencji byli m.in. przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze samorządowe powiatu, miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślono znaczenie prowadzonej inwestycji  w kontekście ochrony środowiska naturalnego i jej wpływu na poprawę zdrowia i komfortu życia mieszkańców aglomeracji tomaszowskiej.  W wyniku realizacji inwestycji nową jakość życia zyska 15,5 tys. osób, a około 2300 szamb zostanie zlikwidowanych.

Referat o realizacji projektu w aspekcie poszanowania zasobów przyrodniczych środowiska, zaprezentował Jacek Tabor, sprawujący nadzór przyrodniczy nad inwestycją. Stałe monitorowanie przebiegu prac i modelowa współpraca przyrodnika z inwestorem i wykonawcami robót budowlanych, zagwarantowały zachowanie wielu cennych siedlisk gatunków chronionych – zwierząt, ptaków i roślin. O potrzebie kompleksowego podejścia do kwestii inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, uwzględniającego zarówno czynniki ekonomiczne, przyrodnicze jak i społeczne   w tym działania związane z szeroką edukacją ekologiczną tomaszowian, podkreślała Maria Chilińska, prezes ZGWK. Uczestnicy konferencji zwiedzali także teren budowy oczyszczalni ścieków. Fachowych informacji dotyczących zakresu prac i zastosowanych technologii, udzielał wiceprezes ZGWK, Waldemar Dębowski. Wszyscy na miejscu mogli się  przekonać jak potężna jest infrastruktura oczyszczalni obiektu stanowiącego integralną część projektu unijnego o wartości ponad 200 mln zł. Zwiedzający mogli zobaczyć jak szerokiego zakresu prac inwestycja dotyczy i jakiego wymaga zaawansowania technologicznego. Konferencję zakończyło zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy i Rezerwatu Przyrody “Niebieskie Źródła”. Budowa kanalizacji sanitarnej, renowacja kolektorów i modernizacja oczyszczalni ścieków, pozwolą na  zachowanie piękna otaczającej nas przyrody i  naturalnych bogactw środowiska naturalnego, tak by mogły się nimi cieszyć następne pokolenia tomaszowian.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92