2016.04.26- Konferencja ZGWK w centrum konferencyjnym “Molo” w Smardzewicach

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

26 Kwiecień 2016

Konferencja ZGWK w centrum konferencyjnym "Molo" w Smardzewicach

We wtorek, 26 kwietnia br., Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował konferencję dotyczącą realizacji unijnego projektu pod nazwą “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjno Rekreacyjnym “MOLO” w Smardzewicach. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Gminy. Nie zabrakło także projektantów, wykonawców, konsultantów i doradców inwestycji  oraz przedstawicieli mediów. Gościem specjalnym była Dorota Jakuta prezes Izby Gospodarczej – Wodociągi Polskie.

To, co jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Dzięki ogromnej determinacji inwestora  – ZGWK i wsparciu władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pomyślnie sfinalizowano największą unijną inwestycję w regionie. Wszystkie prace budowlane zakończono w terminie i uzyskano pozwolenia na użytkowanie inwestycji.  Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 208 mln złotych, a jego realizacja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 101 mln złotych oraz kredytom z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Przed rozpoczęciem projektu dostęp do sieci kanalizacyjnej miało niecałe 75% mieszkańców aglomeracji tomaszowskiej, a nieczystości przenikające do gleby z nieszczelnych szamb przyczyniały się do degradacji środowiska naturalnego, wpływając negatywnie na komfort życia mieszkańców i sąsiadujących z nią  unikatowych, chronionych przyrodniczo obszarów, m.in. takich jak  Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła, Puszcza Pilicka, czy Łąki Ciebłowickie.

Piękno natury aglomeracji tomaszowskiej uczestnicy konferencji podziwiali podczas projekcji filmu promującego efekt ekologiczny projektu. Oprócz obrazów przedstawiających rodzimą przyrodę w dużej części należącej do sieci obszaru Natura 2000, uczestnicy konferencji otrzymali pakiet informacyjny dotyczący technicznych i ekologicznych uwarunkowań inwestycji poprawiającej warunki życia ponad 15.500 osób i zakładającej likwidację około 2300 szamb. Uczestnicy konferencji  mieli także okazję  zwiedzić oczyszczalnię ścieków, gruntownie zmodernizowaną w części przepływowej i osadowej, w której zastosowano nowatorskie w skali kraju rozwiązania techniczne.

Do najważniejszych zadań ujętych w siedmiu kontraktach zakończonej inwestycji należą:

  • budowa nowej sieci kanalizacyjnej o długości ok. 108 km;
  • modernizacja istniejącej sieci sanitarnej o długości ok. 19 km;
  • wymiana kolektora tłocznego i budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z rozwiązaniem problemów gospodarki osadowej.

Zrealizowany projekt to nie tylko skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania  i unieszkodliwiania ścieków, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska, ale także warunek uniknięcia kar za przekraczanie norm środowiskowych, które w sposób znaczący wpływałyby na wzrost opłat za odbiór nieczystości płynnych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych, ekonomicznych  i społecznych, a jego pozytywne skutki mieszkańcy regionu będą odczuwali przez kolejne dziesięciolecia. Inwestycja wpłynie na podniesienie wartości lokalnych nieruchomości, zwiększy atrakcyjność gospodarczą aglomeracji tomaszowskiej i ułatwi realizację kolejnych inwestycji.

ZGWK od kilkunastu miesięcy konsekwentnie promuje efekt ekologiczny projektu wśród tomaszowian. Zachęca do budowy przyłączy i przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Edukuje w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz informuje o systemach ulg i preferencji, jakie zarząd spółki wraz   z władzami miasta przygotowali dla wszystkich, którzy przyłączą   się do nowo wybudowanej kanalizacji. Obecnie Spółka realizuje drugą edycję programu dofinansowującego budowę przyłączy   z  funduszy WFOŚiGW. Do osiągnięcia zaplanowanego efektu ekologicznego i pełnego sukcesu  zrealizowanej inwestycji, potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców aglomeracji tomaszowskiej i sukcesywne przyłączanie ich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Niespodzianką wieńczącą konferencję, było wystąpienie dziennikarza, publicysty Szymona Hołowni, który przypomniał wszystkim, po co to wszystko robiliśmy. Odnosząc  się do swoich podróży i działał w Afryce, pokazał jak nasze inwestycje stawiają mieszkańców po lepszej stronie świata. Konferencję zakończono uroczystym obiadem przy muzyce filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego – Chilla Quartet.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92