Działalność spółki

 • A  A  A  A  
    Pogotowie WOD-KAN 

994

Działalność Spółki

Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spółki prawa handlowego.

Umowa przekształcenia została podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep.nr 1134/2000). Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 maja 2000 roku. Wszystkie udziały objęła Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W dniu 14 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125241.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest budowa oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności:

 1. działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody związana przede wszystkim z:
  • kontrolą jakości dostarczanej odbiorcom usług wody,
  • usuwaniem awarii celem zapewnienia ciągłości dostaw wody,
  • budowa nowych sieci wodociągowych,
 2. pobór i uzdatnianie wody,
 3. budowa obiektów inżynierii wodnej,
 4. eksploatacja ujść wody, pobór i uzdatnianie wody,
 5. działalność usługowa w zakresie odbioru ścieków,
 6. oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami,
 7. wykonywanie instalacji i sieci wodno kanalizacyjnych, dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowo kanalizacyjnej oraz kontrolowanie wykonawstwa robót w tym zakresie,
 8. prowadzenie innej działalności w zakresie budowy oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Spółka może zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę oraz eksploatację urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

W dniu 1 maja 2000 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody. Natomiast w dniu 1 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie ścieków.

W celu realizacji zadań statutowych Spółka może zaciągać kredyty bankowe oraz ubiegać się o dotacje i pożyczki ze środków publicznych.

W dniu 31 grudnia 2008 roku nastąpiło połączenie Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym ZGWK przejęło wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności Oczyszczalni.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92