2021.03.21 – Kocham Tomaszów nr 1

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

KOCHAM TOMASZÓW NR 1

21 Marzec 2021

“Wspólnie odpowiadamy za nasze środowisko”

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz obowiązku zawarcia umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków. Tomaszów Mazowiecki leży w malowniczej dolinie rzeki Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy oraz rzeki Czarnej i otoczone jest przez rozległe kompleksy leśne, m.in. Puszczy Pilickiej, lasów spalskich, w sąsiedztwie Natury 2000 obejmującej Łąki Ciebłowickie. Posiada unikatowy Rezerwat Niebieskich Źródeł. Mieszkanie w tak cennej przestrzeni o najwyższych walorach przyrodniczych i wartościach krajobrazowych to przywilej, co szczególnie widać w pandemicznej rzeczywistości, gdy tak bardzo zaczynamy doceniać kontakt z naturą. Jednak to nie jest tylko wyróżnienie, ale także obowiązek – obowiązek dbania o środowisko, obowiązek i indywidualna odpowiedzialność tomaszowian. Nadrzędnym celem Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim jest rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej, nie tylko dla ochrony zdrowia mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska naturalnego. Od 2011 do 2016 roku realizowany był Projekt pn.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, korzystając z dofinansowania UE. Oba programy zrealizowane były na kwotę ponad 225 mln zł, co pozwoliło łącznie uzyskać ponad 109,5 mln zł dofinansowania. Inwestycje dofinansowane z środków unijnych pozwoliły nie tylko zmodernizować oczyszczalnie ścieków, wybudować Małą Elektrownię Wodną (MEW), zakupić pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody czy system GIS, ale także zmodernizować ok. 19 km istniejącej sieci sanitarnej, wymienić 1,3 km kolektora tłocznego ścieków oraz wybudować ok. 103 km sieci kanalizacyjnej i 0,69 km sieci wodociągowej. Oznacza to, że znaczna część mieszkańców uzyskała możliwość podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, w tym w miejscowości Wąwał, dzielnicy Ludwików, Białobrzegi czy w ulicach: Tomasza, Wacława, Zimowita, Kopalnej i Sypkiej. Pełne wykorzystanie potencjału zrealizowanych projektów to także sprawdzian dla tomaszowskiej społeczności, w zakresie podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Znaczna część mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego podłączyła swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ma podpisane umowy na pobór wody z miejskiego wodociągu i na odprowadzanie nieczystości bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Uczciwie reguluje też swoje zobowiązania finansowe wobec Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Spółka swoją prośbę kieruje do mieszkańców niepodłączonych do miejskiej sieci. Zanieczyszczając środowisko czynimy zagrożenie dla siebie, jak i najbliższego otoczenia, generujemy wyższe koszty dla pozostałych mieszkańców. Nielegalne pobory wody i nielegalne zrzuty ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. Dalsze nie wywiązywanie się z powyższego obowiązku przez mieszkańców negatywnie wpływa na stopień skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Nieosiągnięcie przez kraj członkowski stopnia skanalizowania, wymaganego Dyrektywą Rady 91/271.EWG z dnia 21 maja 1991 r. tzw. dyrektywy ściekowej, może spowodować negatywne skutki finansowe (kary) dla państwa członkowskiego (w tym każdej niespełniającej wymogów aglomeracji z osobna). Zatem mieszkańców generujących dodatkowe koszty, nadal korzystających jedynie z szamb, bardzo często nieszczelnych, prosimy do niezwłocznego podłączania swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zapraszamy do zgłaszania się do siedziby Spółki w celu uzyskania informacji technicznych. Wspólnie zapobiegajmy degradacji środowiska. Wszyscy dbajmy o nasze jutro! Maria Chilińska.  
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92