2022.12.15- Wodociągi Polskie nr 22 (2)

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

WODOCIĄGI POLSKIE NR 22 (2)

15 Grudzień 2022

“Jak żyć ?” – trudne pytanie, pozostające często bez odpowiedzi.

To pytanie, które jest już kultowe, zaczyna nabierać różnych znaczeń w szybko zmieniającym się świece. Dawniej było to osobiste wyzwanie i przemyślenie, jak sobie ułożyć ścieżkę kariery zawodowej czy też priorytetów życiowych. W zasadzie głównie dotyczyło problemów etycznych i moralnych, finansowe i ekonomiczne nie były na pierwszym miejscu. Teraz świat na tyle się zmienił, że proporcje uległy odwróceniu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, a nawet całych branż czy wręcz całych gospodarek i państw. W naszej branży jest też pytaniem, którym rozpoczyna dzień nie jeden menadżer.
 
Kim jesteśmy? Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim jest spółką z przeszło dwudziestoletnim stażem. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków  to nasza codzienność. Wypracowywane zyski od zawsze przeznaczaliśmy na inwestycje. Dzięki programom z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi, dofinansowującym działalność, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków (zyskując jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce) i wybudowaliśmy dużo ponad 100 km sieci wod.-kan. Ponadto otrzymanie dofinansowania na projekt pn.: “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” jest dowodem na dobrze obraną drogę rozwoju i podkreśla, jak istotnym prekursorem innowacyjnych rozwiązań w regionie łódzkim jest nasze przedsiębiorstwo. Suszarnia osadów ściekowych, zapobiegająca powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń, jest nowoczesną technologią pozwalającą na uzyskanie pożądanego poziomu higienizacji osadów i bezpiecznego produktu dla ludzi i środowiska. Może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo (ulepszacz glebowy Novatom). Wybudowano turbinę wodną do odzysku energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody, zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki, zamieniana jest na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej. Innowacyjne rozwiązania to także zakupiony pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – samochód charakteryzujący się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody, posiadający możliwość ciśnieniowego udrażniania rurociągów kanalizacji sanitarnej. Uzupełnieniem, a raczej podstawą pełnej integracji przedsiębiorstwa jest dobry Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie – dostarczony przez UNISOFT, stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania bazodanowe firmy Oracle. Do tego dołożyliśmy GIS – Geograficzny System Informacji, który pomaga ZGWK w zarządzaniu usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Spółka używa nowoczesnej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów danych i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. Zatem potencjał zarówno nasz, jak i większości firm wodociągowych powinien być zabezpieczeniem na trudne czasy, To wszystko jednak nie zagwarantowało  nam stabilnej sytuacji finansowej.
 
Jak wykorzystać nasz potencjał? Spółka i jej potencjał to wiedza z zakresu znajomości odbiorców zarówno indywidualnych, jak i firm, to możliwość określenia potencjału nabywczego klientów poprzez znajomość problemów windykacyjnych. Nie bez znaczenia jest logistyka obsługi mieszkańców. Jeśli do tego dodamy potencjał intelektualny pracowników firm wodociągowych oraz potencjał techniczny i informatyczny, to jesteśmy o krok od podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności. Działająca firma to sprawne poruszanie się po zagadnieniach finansowo-księgowych, kadrowych i inżynierskich, to również obsługa zintegrowanego systemu informatycznego. To wszystko sprawiło, że w wyniku decyzji właścicielskich spółka otrzymała do realizacji, drogą in house, znaczącą część gospodarki odpadami komunalnymi. Potencjał firmy pozwolił na przejęcie zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów w niespełna pół roku.
 
Czy droga, którą idziemy, może być drogowskazem? W ciągu dwóch lat udało nam się wybudować nowoczesny PSZOK, a także drogą przetargu pozyskać do obsługi sąsiednią gminę. Uzyskaliśmy również decyzje środowiskowe na instalacje z zakresu gospodarki odpadami (kompostownie i sortownie oraz bazę transportową). Doświadczenia wod.-kan. kierują nas także w powyższym na obszar gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). Zapewne drogowskazem na czas pandemii, wojny u sąsiadów, kryzysu energetycznego, galopującej inflacji i nieustannie zmieniających się przepisów jest niemarnowanie wszelkiego potencjału firm wodociągowych. Drogi do wyjścia z kryzysu mogą być różne, ale kierunek na gospodarkę obiegu zamkniętego wpisuje się także w nasz drogowskaz. Ten trudny czas nieustannie koryguje nasze drogi dojścia do GOZ-u. Zła sytuacja finansowa nie jest jednak powodem zaniechania procesów inwestycyjnych. Wyczekując na programy z dofinansowaniem dla naszej branży, skupiamy się na przygotowaniu dokumentacji i projektów. W ramach oszczędności to z własnych pracowników utworzyliśmy zespół inwestycyjny, budujący infrastrukturę wod-kan. Takie rozwiązanie daje nam spore oszczędności. Nie jest jednak gwarancją na dodatni wynik zamykający rok.
 
Czy naszym celem ma być tylko przetrwanie? Przyszłością spółki jest wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w obszarze gospodarki wodnej, ściekowej, energii, ale także nowej działalności, jaką się zajmuje, czyli gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja powyższych zadań pozwoli osiągnąć długotrwałą efektywność poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych, a jednocześnie umożliwia budowę gospodarki obiegu zamkniętego. Spółka, mając na względzie powyższe, realizuje cele m.in. w obszarach: edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i ekologii, rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zapewniającej zaopatrzenie w czystą wodę do spożycia oraz likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb), a tym samym ochrony ziemi przed zanieczyszczeniami. Nie chcemy, aby nasza działalność była nastawiona tylko na przetrwanie. Wyzwania stawiane przez regulatora, PGW Wody Polskie, poprzez trudne tematy, jakimi są taryfy oraz poziom skanalizowania aglomeracji, są dla wodociągowców szkołą przetrwania. Wszyscy zdajemy egzamin, w którym dostarczamy mieszkańcom życiodajny produkt – wodę, próbując jednocześnie nie utopić firmy. Właśnie teraz nie do przecenienia jest nasz udział w IGWP, nasz głos jest bardziej słyszalny, przykłady różnych rozwiązań inspirują do działania, a w obecnej sytuacji do ratowania naszych wodociągów!

Maria Chilińska prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92