2022.12.15- Wodociągi Polskie nr 22

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

WODOCIĄGI POLSKIE NR 22

15 Grudzień 2022

Ważne miejsce na konferencyjnej mapie Polski.

W dniach 21-23 września 2022 r. miała miejsce trzydniowa konferencja naukowo-techniczna na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pt. “Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. Wydarzenie współorganizowały Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Politechnika Białostocka, a kwartalnik “Wodociągi Polskie” objął je patronatem medialnym. Wśród wielu wydarzeń konferencyjnych organizowanych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej pojawiło się kolejne, jednak z wielu względów wyjątkowe i zasługujące na uwagę. Organizowana w sercu Podlasia konferencja, na którą zjechało 150 0sób z całego kraju, przygotowana została wg standardów, które od początku skazały ją na… sukces. Zwracał uwagę merytoryczny program – w którym proporcjonalnie rozłożono akcenty, oddając głos tak branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i naukowcom oraz partnerom wydarzenia. Balans pomiędzy tymi trzema środowiskami sprawił, że sala wykładowa pękała w szwach, a każdy z uczestników konferencji znalazł tu coś dla siebie. – Konferencja ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców oraz praktyków branży wodociągowo-kanalizacyjnej i jednocześnie konsolidację środowiska branżowego w obliczu nowych wyzwań – podkreślała Beata Wiśniewska, prezes Zarządu Wodociągów Białostockich.

 

Mariaż branży z nauką. W dniu 22 września 2022 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Politechnika Białostocka podpisały porozumienie o współpracy – akt nadający oficjalną formę długoletnim, aktywnym kontaktom wzajemnym. Jak podczas inauguracji konferencji wspomniała prezes Wodociągów Białostockich, ta nieformalna współpraca jest bardzo żywa, dynamiczna i przynosząca obu stronom wiele korzyści – m.in. studenci odbywają w przedsiębiorstwie wod.-kan. staże zawodowe i praktyki – w końcu więc nadszedł moment, aby ją sfinalizować. – Głównym celem będzie wypracowanie rozwiązań i projektów badawczo-rozwojowych, tak żeby z jednej strony pozyskać środki na ich realizację, a z drugiej aby nasze przedsiębiorstwo dzięki temu udoskonaliło stosowane technologie. Dokument porozumienia sygnowali: w imieniu Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. prezes, Beata Wiśniewska i wiceprezes, Jarosław Poniatowicz, a ze strony Politechniki Białostockiej jej rektor, Marta Kosior-Kazberuk. Współpraca obu instytucji osiągnęła wyznaczone cele i założenia: wymianę wiedzy, doświadczeń oraz opinii naukowców i praktyków ogólnopolskiej sfery przedsiębiorstw wod.-kan., a także konsolidację środowiska w konfrontacji z bieżącymi i nowymi wyzwaniami.

 

Wystąpienia ekspertów. W programie konferencji podzielono czas na wystąpienia ekspertów ze świata nauki i branży wod.-kan. oraz na sesję praktyczną, podczas której partnerzy spotkania prezentowali techniczne nowinki i sprawdzone rozwiązania technologiczne.Wodociągi Białostockie zaprezentowały m.in. zakończony w bieżącym roku duży projekt pt. “Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”, współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Z kolei prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gromiec, przewodniczący Komisji Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, doradca ds. gospodarki wodnej Komisji Środowiska Senatu RP, członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, omówił nowe kierunki technicznej ochrony wód w gospodarce wodno-ściekowej, a rolę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wobec wyzwań gospodarki o obiegu zewnętrznym przybliżyła dr hab. inż. Monika Żebrowska-Sudoł, prof. Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali referatu ukazującego regionalną gospodarkę wodną, ściekową i osadową w aglomeracji tarnowskiej, którą przybliżył dr inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

 

Puste krzesło. W moderowanej przez niżej podpisaną debacie pt. “Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” udział wzięli następujący paneliści – Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, prof. dr hab. inż. Lech Denis, z Katedry Wodociągów i Kanalizacji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, Piotr Borowiec, główny specjalista z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., Maria Chilińska, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., oraz Tomasz Bobrowski, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie. Uczestnicy zmierzyli się nie tylko z następującymi zagadnieniami: Czy obecna trudna sytuacja sektora wod.-kan. zweryfikuje podejście do polityki klimatycznej? Czy aktualne regulacje prawne – w szczególności model taryfowania – sprzyjają rozwojowi branży, czy go hamują? Jaki powinien być kierunek zmian w prawie? Jaki powinien być model współpracy przedsiębiorstw z branży wod.-kan., regulatora taryf za wodę i ścieki, nauki i samorządu? Czy osady ściekowe to odpady, czy może cenny surowiec ? Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody i odbiór ścieków po akceptowanych cenach ? – ale także z gorącą atmosferą na sali, kiedy mowy była o niezatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki, atmosferą, którą podgrzało jeszcze puste krzesło, na którym nie zasiadł reprezentant  PGW “Wody Polskie”, mimo podejmowanych przez organizatorów prób nawiązania dialogu i zaproszenia go do debaty. – Dyskusja ekspercka potwierdziła konieczność wypracowania wspólnego, jednoznacznego stanowiska zaangażowanych podmiotów co do aktualnych uwarunkowań, właściwego funkcjonowania, perspektyw rozwoju i adekwatnych rozwiązań w działalności krajowego sektora wod.-kan. – podsumowała B. Wiśniewska, dodając: – Współorganizowana z Politechniką Białostocką konferencja naukowo-techniczna osiągnęła założone przez nas cele. Mam poczucie, że obok wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców oraz praktyków krajowego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego nasz branża mocniej zintegrowała się w konfrontacji z wyzwaniami. Bardzo wysoko oceniam przebieg panelu dyskusyjnego, pomimo nieobecności przedstawiciela Wód Polskich. W odniesieniu do trudnych relacji z regulatorem taryf osiągnęliśmy znaczący postęp przy określeniu wspólnego, jednoznacznego stanowiska.

Anna Lembicz – redaktor naczelna “Wodociągów Polskich”.

 

“Jak żyć ?” – trudne pytanie, pozostające często bez odpowiedzi.

To pytanie, które jest już kultowe, zaczyna nabierać różnych znaczeń w szybko zmieniającym się świece. Dawniej było to osobiste wyzwanie i przemyślenie, jak sobie ułożyć ścieżkę kariery zawodowej czy też priorytetów życiowych. W zasadzie głównie dotyczyło problemów etycznych i moralnych, finansowe i ekonomiczne nie były na pierwszym miejscu. Teraz świat na tyle się zmienił, że proporcje uległy odwróceniu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, a nawet całych branż czy wręcz całych gospodarek i państw. W naszej branży jest też pytaniem, którym rozpoczyna dzień nie jeden menadżer.

 

Kim jesteśmy ? Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim jest spółką z przeszło dwudziestoletnim stażem. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków  to nasza codzienność. Wypracowywane zyski od zawsze przeznaczaliśmy na inwestycje. Dzięki programom z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi, dofinansowującym działalność, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków (zyskując jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce) i wybudowaliśmy dużo ponad 100 km sieci wod.-kan. Ponadto otrzymanie dofinansowania na projekt pn.: “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” jest dowodem na dobrze obraną drogę rozwoju i podkreśla, jak istotnym prekursorem innowacyjnych rozwiązań w regionie łódzkim jest nasze przedsiębiorstwo. Suszarnia osadów ściekowych, zapobiegająca powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń, jest nowoczesną technologią pozwalającą na uzyskanie pożądanego poziomu higienizacji osadów i bezpiecznego produktu dla ludzi i środowiska. Może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo (ulepszacz glebowy Novatom). Wybudowano turbinę wodną do odzysku energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody, zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki, zamieniana jest na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej. Innowacyjne rozwiązania to także zakupiony pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – samochód charakteryzujący się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody, posiadający możliwość ciśnieniowego udrażniania rurociągów kanalizacji sanitarnej.

Uzupełnieniem, a raczej podstawą pełnej integracji przedsiębiorstwa jest dobry Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie – dostarczony przez UNISOFT, stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania bazodanowe firmy Oracle. Do tego dołożyliśmy GIS – Geograficzny System Informacji, który pomaga ZGWK w zarządzaniu usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Spółka używa nowoczesnej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów danych i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. Zatem potencjał zarówno nasz, jak i większości firm wodociągowych powinien być zabezpieczeniem na trudne czasy, To wszystko jednak nie zagwarantowało  nam stabilnej sytuacji finansowej.

Jak wykorzystać nasz potencjał ? Spółka i jej potencjał to wiedza z zakresu znajomości odbiorców zarówno indywidualnych, jak i firm, to możliwość określenia potencjału nabywczego klientów poprzez znajomość problemów windykacyjnych. Nie bez znaczenia jest logistyka obsługi mieszkańców. Jeśli do tego dodamy potencjał intelektualny pracowników firm wodociągowych oraz potencjał techniczny i informatyczny, to jesteśmy o krok od podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności. Działająca firma to sprawne poruszanie się po zagadnieniach finansowo-księgowych, kadrowych i inżynierskich, to również obsługa zintegrowanego systemu informatycznego. To wszystko sprawiło, że w wyniku decyzji właścicielskich spółka otrzymała do realizacji, drogą in house, znaczącą część gospodarki odpadami komunalnymi. Potencjał firmy pozwolił na przejęcie zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów w niespełna pół roku.

 

Czy droga, którą idziemy, może być drogowskazem? W ciągu dwóch lat udało nam się wybudować nowoczesny PSZOK, a także drogą przetargu pozyskać do obsługi sąsiednią gminę. Uzyskaliśmy również decyzje środowiskowe na instalacje z zakresu gospodarki odpadami (kompostownie i sortownie oraz bazę transportową). Doświadczenia wod.-kan. kierują nas także w powyższym na obszar gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). Zapewne drogowskazem na czas pandemii, wojny u sąsiadów, kryzysu energetycznego, galopującej inflacji i nieustannie zmieniających się przepisów jest niemarnowanie wszelkiego potencjału firm wodociągowych. Drogi do wyjścia z kryzysu mogą być różne, ale kierunek na gospodarkę obiegu zamkniętego wpisuje się także w nasz drogowskaz. Ten trudny czas nieustannie koryguje nasze drogi dojścia do GOZ-u. Zła sytuacja finansowa nie jest jednak powodem zaniechania procesów inwestycyjnych. Wyczekując na programy z dofinansowaniem dla naszej branży, skupiamy się na przygotowaniu dokumentacji i projektów. W ramach oszczędności to z własnych pracowników utworzyliśmy zespół inwestycyjny, budujący infrastrukturę wod-kan. Takie rozwiązanie daje nam spore oszczędności. Nie jest jednak gwarancją na dodatni wynik zamykający rok.

 

Czy naszym celem ma być tylko przetrwanie ? Przyszłością spółki jest wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w obszarze gospodarki wodnej, ściekowej, energii, ale także nowej działalności, jaką się zajmuje, czyli gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja powyższych zadań pozwoli osiągnąć długotrwałą efektywność poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych, a jednocześnie umożliwia budowę gospodarki obiegu zamkniętego. Spółka, mając na względzie powyższe, realizuje cele m.in. w obszarach: edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i ekologii, rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zapewniającej zaopatrzenie w czystą wodę do spożycia oraz likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb), a tym samym ochrony ziemi przed zanieczyszczeniami. Nie chcemy, aby nasza działalność była nastawiona tylko na przetrwanie. Wyzwania stawiane przez regulatora, PGW Wody Polskie, poprzez trudne tematy, jakimi są taryfy oraz poziom skanalizowania aglomeracji, są dla wodociągowców szkołą przetrwania. Wszyscy zdajemy egzamin, w którym dostarczamy mieszkańcom życiodajny produkt – wodę, próbując jednocześnie nie utopić firmy. Właśnie teraz nie do przecenienia jest nasz udział w IGWP, nasz głos jest bardziej słyszalny, przykłady różnych rozwiązań inspirują do działania, a w obecnej sytuacji do ratowania naszych wodociągów!

Maria Chilińska prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92