2022.12.15- Wodociągi Polskie nr 22 (1)

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

WODOCIĄGI POLSKIE NR 22 (1)

15 Grudzień 2022

Ważne miejsce na konferencyjnej mapie Polski.

W dniach 21-23 września 2022 r. miała miejsce trzydniowa konferencja naukowo-techniczna na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pt. “Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. Wydarzenie współorganizowały Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Politechnika Białostocka, a kwartalnik “Wodociągi Polskie” objął je patronatem medialnym. Wśród wielu wydarzeń konferencyjnych organizowanych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej pojawiło się kolejne, jednak z wielu względów wyjątkowe i zasługujące na uwagę. Organizowana w sercu Podlasia konferencja, na którą zjechało 150 0sób z całego kraju, przygotowana została wg standardów, które od początku skazały ją na… sukces. Zwracał uwagę merytoryczny program – w którym proporcjonalnie rozłożono akcenty, oddając głos tak branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i naukowcom oraz partnerom wydarzenia. Balans pomiędzy tymi trzema środowiskami sprawił, że sala wykładowa pękała w szwach, a każdy z uczestników konferencji znalazł tu coś dla siebie. – Konferencja ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców oraz praktyków branży wodociągowo-kanalizacyjnej i jednocześnie konsolidację środowiska branżowego w obliczu nowych wyzwań – podkreślała Beata Wiśniewska, prezes Zarządu Wodociągów Białostockich.

 

Mariaż branży z nauką. W dniu 22 września 2022 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Politechnika Białostocka podpisały porozumienie o współpracy – akt nadający oficjalną formę długoletnim, aktywnym kontaktom wzajemnym. Jak podczas inauguracji konferencji wspomniała prezes Wodociągów Białostockich, ta nieformalna współpraca jest bardzo żywa, dynamiczna i przynosząca obu stronom wiele korzyści – m.in. studenci odbywają w przedsiębiorstwie wod.-kan. staże zawodowe i praktyki – w końcu więc nadszedł moment, aby ją sfinalizować. – Głównym celem będzie wypracowanie rozwiązań i projektów badawczo-rozwojowych, tak żeby z jednej strony pozyskać środki na ich realizację, a z drugiej aby nasze przedsiębiorstwo dzięki temu udoskonaliło stosowane technologie. Dokument porozumienia sygnowali: w imieniu Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. prezes, Beata Wiśniewska i wiceprezes, Jarosław Poniatowicz, a ze strony Politechniki Białostockiej jej rektor, Marta Kosior-Kazberuk. Współpraca obu instytucji osiągnęła wyznaczone cele i założenia: wymianę wiedzy, doświadczeń oraz opinii naukowców i praktyków ogólnopolskiej sfery przedsiębiorstw wod.-kan., a także konsolidację środowiska w konfrontacji z bieżącymi i nowymi wyzwaniami.

 

Wystąpienia ekspertów. W programie konferencji podzielono czas na wystąpienia ekspertów ze świata nauki i branży wod.-kan. oraz na sesję praktyczną, podczas której partnerzy spotkania prezentowali techniczne nowinki i sprawdzone rozwiązania technologiczne.Wodociągi Białostockie zaprezentowały m.in. zakończony w bieżącym roku duży projekt pt. “Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”, współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Z kolei prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gromiec, przewodniczący Komisji Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, doradca ds. gospodarki wodnej Komisji Środowiska Senatu RP, członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, omówił nowe kierunki technicznej ochrony wód w gospodarce wodno-ściekowej, a rolę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wobec wyzwań gospodarki o obiegu zewnętrznym przybliżyła dr hab. inż. Monika Żebrowska-Sudoł, prof. Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali referatu ukazującego regionalną gospodarkę wodną, ściekową i osadową w aglomeracji tarnowskiej, którą przybliżył dr inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

 

Puste krzesło. W moderowanej przez niżej podpisaną debacie pt. “Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” udział wzięli następujący paneliści – Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, prof. dr hab. inż. Lech Denis, z Katedry Wodociągów i Kanalizacji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, Piotr Borowiec, główny specjalista z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., Maria Chilińska, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., oraz Tomasz Bobrowski, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie. Uczestnicy zmierzyli się nie tylko z następującymi zagadnieniami: Czy obecna trudna sytuacja sektora wod.-kan. zweryfikuje podejście do polityki klimatycznej? Czy aktualne regulacje prawne – w szczególności model taryfowania – sprzyjają rozwojowi branży, czy go hamują? Jaki powinien być kierunek zmian w prawie? Jaki powinien być model współpracy przedsiębiorstw z branży wod.-kan., regulatora taryf za wodę i ścieki, nauki i samorządu? Czy osady ściekowe to odpady, czy może cenny surowiec ? Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody i odbiór ścieków po akceptowanych cenach ? – ale także z gorącą atmosferą na sali, kiedy mowy była o niezatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki, atmosferą, którą podgrzało jeszcze puste krzesło, na którym nie zasiadł reprezentant  PGW “Wody Polskie”, mimo podejmowanych przez organizatorów prób nawiązania dialogu i zaproszenia go do debaty. – Dyskusja ekspercka potwierdziła konieczność wypracowania wspólnego, jednoznacznego stanowiska zaangażowanych podmiotów co do aktualnych uwarunkowań, właściwego funkcjonowania, perspektyw rozwoju i adekwatnych rozwiązań w działalności krajowego sektora wod.-kan. – podsumowała B. Wiśniewska, dodając: – Współorganizowana z Politechniką Białostocką konferencja naukowo-techniczna osiągnęła założone przez nas cele. Mam poczucie, że obok wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców oraz praktyków krajowego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego nasz branża mocniej zintegrowała się w konfrontacji z wyzwaniami. Bardzo wysoko oceniam przebieg panelu dyskusyjnego, pomimo nieobecności przedstawiciela Wód Polskich. W odniesieniu do trudnych relacji z regulatorem taryf osiągnęliśmy znaczący postęp przy określeniu wspólnego, jednoznacznego stanowiska.

Anna Lembicz – redaktor naczelna “Wodociągów Polskich”.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92