2018.05.17- Format 3A

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Format 3A

17 Maj 2018

„Nowe technologie ZGWK dla ekologii i ochrony środowiska”.

Portal internetowy Format 3A, opublikował 17 maja najnowszy artykuł Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz., pt.: Nowe technologie ZGWK dla ekologii i ochrony środowiska”. Artykuł można przeczytać pod https://format3a.pl/nowe-technologie-zgwk-dla-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim to przedsiębiorstwo przyjazne przyrodzie oraz mieszkańcom miasta. Poszanowanie dóbr naturalnych, a także nieustanny rozwój na rzecz regionu to kluczowe zadania spółki. Tomaszów Mazowiecki to miasto, którego ogromnym walorem jest położenie i otaczająca przyroda. Leży w malowniczej dolinie rzeki Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy oraz rzeki Czarnej i otoczone jest przez rozległe kompleksy leśne, m.in. Puszczy Pilickiej, lasów spalskich. Obszar ten obejmuje wyjątkowe elementy przyrody, m.in. Natura 2000 obejmująca Łąki Ciebłowickie czy unikatowy Rezerwat Niebieskich Źródeł. Duże zwarte kompleksy leśne stwarzają dogodne warunki do bytowania licznych gatunków fauny i flory, w tym tych bardzo rzadkich. Jest to cenna przestrzeń o najwyższych walorach przyrodniczych i wartościach krajobrazowych. W tak wymagającym otoczeniu realizowany będzie wkrótce przez ZGWK, najnowszy Projekt pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spółka pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na jego realizację. Inwestowanie w ekologiczne rozwiązania, to inwestowanie w nasze dzieci,  nas i przyszłe pokolenia. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet. Każda nowa, innowacyjna inwestycja, a w tym  wypadku innowacyjność polega na wykorzystaniu wody do produkcji prądu, jest niezmiernie cenna, ważna dla bezpieczeństwa energetycznego miasta i  świetnie się wpisuje w nasz projekt, gminy samowystarczalnej energetycznie.mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Dofinansowane działania nowego projektu obejmują budowę: Turbiny wodnej do odzysku energii – będzie produkowała energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą nowoprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego. Sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych wraz z odgałęzieniami bocznymi dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV – ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka na działkach ewidencyjnych: 196, 220, 234, 249, 261, 282, 274 obręb nr 20 na działce ewidencyjnej 616 obręb 21 oraz na działce ewidencyjnej 180 obręb 22. Zakupiony zostanie: Pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – samochód będzie charakteryzował się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody. Posiada możliwość do ciśnieniowego udrażniania rurociągów kanalizacji sanitarnej. W procesie czyszczenia rurociągów znacznie większa ilość wody będzie wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanalizacji, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami będą wysysane przez podciśnienie do zbiornika urządzenia. W zbiorniku, poprzez zastosowanie kilkustopniowego systemu oczyszczania (tj. specjalnych filtrów) zanieczyszczenia będą odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej. System GIS – Geograficzny System Informacji jest narzędziem, które pomoże ZGWK w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. Przedsiębiorstwo użyje tej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów informacji i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. W trakcie podejmowania decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wod-kan, GIS będzie wykorzystywany do analizowania informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów poszczególnych sieci. Zakład wykorzysta GIS do usprawnienia codziennych operacji i do zarządzania swoim majątkiem.  Wsparcie finansowe dla: Wybudowanej suszarni osadów ściekowych –  o wydajności min. 2000 kgH2O/h (min. 2200 kg/h osadów o zawartości średniej 20% s.m.) z możliwością płynnej regulacji wydajności instalacji w zakresie od  40 – 100% (800 – 2000 kgH2O/h). Wymagany czas pracy instalacji min. 8000 h/rok. Instalacja zapewnia jednoczesne suszenie osadów pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków powiatu o różnym składzie oraz o różnej zawartości suchej masy powyżej 15% s.m. W trakcie procesu możliwy jest kilkunastoprocentowy odzysk ciepła. W czasie pracy suszarni utrzymywane jest w niej podciśnienie, co zapobiega powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń. Jest to nowoczesna technologia, co do uzyskania pożądanego poziomu higienizacji osadów i bezpiecznego produktu dla ludzi i środowiska, która może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo. „Wzmocnienie pozycji ZGWK w województwie łódzkim, jako przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wymaga ciągłego inwestowania w innowacyjność i nowe technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Otrzymanie dofinansowania na Projekt pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” – jest dowodem na dobrze obraną drogę rozwoju i podkreśla, jak istotnym prekursorem w regionie łódzkim innowacyjnych rozwiązań jest nasze przedsiębiorstwo. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru objętego inwestycją i skoku cywilizacyjnego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Nie do przecenienia są też wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne skutki dla regionu będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia” – przekonuje prezes ZGWK Błażej Spychalski. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez:
  • poprawę poziomu skanalizowania i zwodociągowania,
  • zastąpienie energii paliw konwencjonalnych – energią paliw ze źródeł odnawialnych,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • unowocześnieniu procesu zagospodarowania osadami ściekowymi,
  • wprowadzenie technologii recyklingu wody.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92