2017.08.4- Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

4 Sierpień 2017

“Czekają na wnioski o dotacje”.

Skorzystaj z pomocy, przyłącz się do kanalizacji.

Tomaszowski Informator Tygodniowy w wydaniu z 4 sierpnia 2017 r. zamieścił artykuł na 20 stronie pod tytułem “Czekają na wnioski o dotacje”. Gazeta opisuje, że Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. prowadzi kolejna akcję dofinansowania kosztów przyłączania się do kanalizacji sanitarnej, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wnioski przyjmowane będą do 11 sierpnia. Do sieci mogą zostać podłączone nieruchomości z budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku bądź nieruchomości niezabudowane, dla których do dnia złożenia wniosku zostało wydane pozwolenie na budowę i które będą zabudowane, ale ich użytkowanie musi rozpocząć się do 12 miesięcy od przyznania pomocy. Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele danej nieruchomości lub osoby posiadające prawo do dysponowania nią. Uczestnikiem programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioski przyjmowane będą do 11 sierpnia. Można je składać w siedzibie Spółki, przy ul. Kępa 19 w pokoju nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, za wyjątkiem czwartków, gdy przyjmowane są w godz. 15-18. Wzory wniosków są do pobrania na stronie internetowej www.zgwk.pl w zakładce “przyłącz się”. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim nie została zakończona. Myślą przewodnią Spółki jest, by w niedalekiej przyszłości wszyscy mieszkańcy miasta i całej aglomeracji mieli możliwość przyłączania się do kolektorów, które biegną obok ich posesji.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92