RODO

 • A  A  A  A  
    Pogotowie WOD-KAN 

994

RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z  o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Kępa 19, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki,
 • w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych z administratorem danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@zgwk.pl lub pod numerem tel./fax (44) 724-22-92. Dane kontaktowe są także dostępne w zakładce KONTAKT na stronie www.zgwk.pl ,
 • udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług lub sprzedaży towarów (zwanej dalej ,,Umową”). W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, zawarcie i wykonanie Umowy nie będzie możliwe,
 • dane będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania Umowy na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przez czas trwania Umowy,
 • dane będą przetwarzane także w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy,
 • dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane,
 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • odbiorcami Państwa danych osobowych, w związku z koniecznością prawidłowej realizacji Umowy są:
 1. urzędy, instytucje i inne podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora, w związku z prawidłową realizacją Umowy, m.in.:
– dostawcy usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, – podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w celu dostarczenia korespondencji, – podmioty świadczące usługi doradcze, – podmioty zewnętrzne, które prowadzą na rzecz administratora prace budowlane, remontowe itp.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92