PODSTAWOWE DANE

 

Przedmiot działalności Spółki
 
Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spółki prawa handlowego.
 
Umowa przekształcenia została podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. „A” nr 1134/2000). Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 maja 2000 roku. Wszystkie udziały objęła Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 
W dniu 14 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125241.
 
Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest budowa oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności:
1)           działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody związana przede wszystkim z:
- kontrolą jakości dostarczanej odbiorcom usług wody,
- usuwaniem awarii celem zapewnienia ciągłości dostaw wody,
- budowa nowych sieci wodociągowych,
2)            pobór i uzdatnianie wody,
3)            budowa obiektów inżynierii wodnej,
4)            eksploatacja ujęć wody, pobór i uzdatnianie wody,
5)            działalność usługowa w zakresie odbioru ścieków,
6)           oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami,
7)           wykonywanie instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych, dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz kontrolowanie wykonawstwa robót w tym zakresie,
8)           prowadzenie innej działalności w zakresie budowy oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ponadto Spółka zamjuje się również:
1) zbieraniem odpadów innych niz niebezpieczne,
2) obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,
3) demontażem wyrobów zużytych,
4) odzyskiem surowców z materiałów segregowanych,
5) działalnością związaną z rekultywacją,
6) pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami.
 
Spółka może zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę oraz eksploatację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 
W dniu 1 maja 2000 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody. Natomiast w dniu 1 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie ścieków.
 
W celu realizacji zadań statutowych Spółka może zaciągać kredyty bankowe oraz ubiegać się o dotacje i pożyczki ze środków publicznych.
W dniu 31 grudnia 2008 roku nastąpiło połączenie Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym ZGW-K przejęło wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności Oczyszczalni.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

tel.  044 - 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153     REGON 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS, Kapitał zakładowy: 88.789.000 zł

Konto: Pekao S.A.86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

www.zgwk.pl

BDO 000041348

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19
mapa zgwk

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.