Przedmiot działalności Spółki
 
Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spółki prawa handlowego.
 
Umowa przekształcenia została podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. „A” nr 1134/2000). Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 maja 2000 roku. Wszystkie udziały objęła Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 
W dniu 14 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125241.
 
Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest budowa oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności:
1)           działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody związana przede wszystkim z:
- kontrolą jakości dostarczanej odbiorcom usług wody,
- usuwaniem awarii celem zapewnienia ciągłości dostaw wody,
- budowa nowych sieci wodociągowych,
2)            pobór i uzdatnianie wody,
3)            budowa obiektów inżynierii wodnej,
4)            eksploatacja ujęć wody, pobór i uzdatnianie wody,
5)            działalność usługowa w zakresie odbioru ścieków,
6)           oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami,
7)           wykonywanie instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych, dokonywanie odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz kontrolowanie wykonawstwa robót w tym zakresie,
8)           prowadzenie innej działalności w zakresie budowy oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ponadto Spółka zamjuje się również:
1) zbieraniem odpadów innych niz niebezpieczne,
2) obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,
3) demontażem wyrobów zużytych,
4) odzyskiem surowców z materiałów segregowanych,
5) działalnością związaną z rekultywacją,
6) pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami.
 
Spółka może zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę oraz eksploatację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 
W dniu 1 maja 2000 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody. Natomiast w dniu 1 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie ścieków.
 
W celu realizacji zadań statutowych Spółka może zaciągać kredyty bankowe oraz ubiegać się o dotacje i pożyczki ze środków publicznych.
W dniu 31 grudnia 2008 roku nastąpiło połączenie Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym ZGW-K przejęło wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności Oczyszczalni.