UCHWAŁA NR LXII/509/06

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 157 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128) oraz  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3.   Traci moc Uchwała nr VII/94/2003 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2003 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
nr LXII/509/06
z dnia 27 września 2006 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2. Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, zwanym także przedsiębiorstwem, w rozumieniu Regulaminu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 późniejszymi zmianami),
2)      odbiorca usług lub odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy,
3)      umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa  w art. 6 ustawy,
4)      wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2, pkt. 19 ustawy,
5)      wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6)      wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt usługobiorcy,
7)      wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilośćwody pobranej z własnych ujęćwody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
8)      urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2, ust. 15 ustawy,
9)      okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10) Urząd Miasta – Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Przedsiębiorstwo świadczy usługi na rzecz odbiorców z zachowaniem wymogów realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w ilości zgodnej z potrzebami odbiorcy, pod odpowiednim ciśnieniem a także w sposób ciągły i niezawodny, na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 5. 1. Ilość dostarczanej wody strony określają w umowie.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowym wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia eksploatacji posiadanej lub przejętej we władanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 7. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy zapewnia minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków poprzez:

1. dostarczanie wody do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

2. zapewnianie w posiadanej sieci odpowiedniego ciśnienia wody, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia,

3. odprowadzanie ścieków o jakości wynikającej z powszechnie obowiązujących  w tym zakresie przepisów prawa, w sposób ciągły i w ilości określonej w dokumentacji projektowej oraz technicznych warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,

4. kontrolowanie ilośći jakości odprowadzanych ścieków,

5. dokonywanie na własny koszt napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6. zapewnienie budowy oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przyjętego do realizacji w przedsiębiorstwie,

7. ponoszenie kosztu zakupu, instalacji i utrzymania wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

8. udzielanie odbiorcom informacji dotyczących zakłóceń w dostawach wody i odprowadzaniu ścieków w tym o awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

9. powiadamianie odbiorców o przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.


Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegając się o przyłączenie obowiązana jest przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, która ma byćprzyłączona do sieci.

3. Umowa może zostać zawarta na pisemny wniosek z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z nieruchomości, która ma byćprzyłączona do sieci oraz po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia.

§ 9. 1. Umowa jest zawierana z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzone własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz o obowiązku ponoszenia  na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat wynikających z taryf.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego załącza schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wydaje informację określającą wymagania techniczne, w szczególności w zakresie zainstalowanych wodomierzy i zaworów.

5. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówićzawarcia umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla poszczególnych odbiorców w tym budynku w terminie określonym w umowie.

§ 10. 1. Umowa powinna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

3. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę jak i usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 11. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.

2. Zmiana treści umowy następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.

3. Aneksu do umowy nie wymaga zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez stronę wypowiadającą umowę.

3. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta.

4. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

§ 13. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy, odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 14. Umowa wygasa w przypadku:

1)     śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną,

2)     utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości lub lokalu,

3)     wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego,

4)    upadłości odbiorcy będącego przedsiębiorcą,

3)    utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności, o którym mowa  w art. 16 ustawy.

§ 15. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez zamknięcie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, demontażu wodomierza głównego, likwidację przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacyjnego.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 16. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie ustalonej zgodnie z art. 20 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 23 ustawy, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej, bądź wprowadzonej  w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w tym zasady ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków określa art. 26, art. 27 ustawy oraz umowa.

§ 17. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w prasie miejscowej wydawanej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, cykl ten nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Cykl rozliczeń dla odbiorcy w granicach czasowych, określonych w ust. 1 określa umowa.

§ 19. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura wystawiona na koniec cyklu rozliczeniowego.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w terminie wskazanym w fakturze.

3. Sposób uiszczenia zapłaty oraz skutki opóźnień w zapłacie określa umowa.

4. Wniesienie prze odbiorcę zastrzeżeń co do kwoty należności określonej w fakturze nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

5. Przedsiębiorstwo, w przypadku nie uiszczenia należności może na warunkach określonych w art. 8 ust. 2 ustawy odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§ 20. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia. Wzór wniosku o przyłączenie ustala przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem postanowień § 21 niniejszego regulaminu.

§ 21. Wniosek, o którym mowa w § 20 w szczególności powinien zawierać:

1)      imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2)      adres wnioskodawcy,

3)      określenie:

a)      rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b)      rodzaju i ilości a w przypadku odbiorców przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków,

c)      przeznaczenia wody,

d)      rodzaju i ilości a w przypadku odbiorców przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków

4)      informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a)      powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodę,

b)      wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

5)      proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

§ 22. Do wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
1)      dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,
2)       aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo sformułowanego wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.

2. Warunki przyłączenia, o których mowa w ust. 1 określają:

a) miejsce i sposób połączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

b) maksymalną dobową ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

c) maksymalną ilość ścieków odprowadzaną z nieruchomości i ich jakość,

d) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego i (lub) urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

3. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 24. 1. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług zawarte w:

a)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

b)   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

c)    regulaminie świadczenia usług,

d)   warunkach udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

e)    wieloletnich planach rozwoju i modernizacji,

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. a – b dostępne są w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 25. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli:

1)      w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczania ścieków,

2)      nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza


§ 26. Odbiorca w terminie ważności posiadanych warunków przyłączenia ustala z przedsiębiorstwem wstępny termin wykonania przyłącza.

§ 27. Odbiorca zgłasza przedsiębiorstwu:

1) rozpoczęcie wykonywania przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót,

2) zakończenie wykonywania przyłącza.

§ 28. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu zawiadomienia odbiorcy o zakończeniu wykonywania przyłącza wyznacza termin jego odbioru technicznego i dokonuje odbioru.

§ 29. 1. W ramach odbioru przyłącza przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego przyłącza z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci.

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 dokonywany jest przed zasypaniem przyłącza.

3. Z czynności odbioru sporządzany jest pisemny protokół odbioru, który zawiera co najmniej:

a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), jego średnicy, materiałów z jakich jest wykonane i długość,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
d) skład komisji dokonującej odbioru,
e) określenie wykonawcy robót i odbiorcy usług,
f) adres nieruchomości, do której wykonane jest podłączenie,
g) stwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza,
h) podpis osoby lub osób dokonujących odbioru ze strony przedsiębiorstwa,
i) podpis osoby lub osób uczestniczących w odbiorze ze strony odbiorcy usług.
4. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez dokonujących odbioru reprezentujących przedsiębiorstwo upoważnia odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

§ 30. Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z warunkami przyłączenia.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcy informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości lub przerwach i ograniczeniach w odbiorze ścieków przedsiębiorstwo informuje odbiorców co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem poprzez umieszczenie zawiadomienia w prasie miejscowej, poprzez umieszczenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach wielolokalowych oraz zawiadomienia doręczane właścicielom nieruchomości.

3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług. W szczególności gdy:

a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

4. W przypadku gdy przerwa w dostawie wody trwa dłużej niż 12 godzin, przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorców o jego lokalizacji.

§ 32. Przedsiębiorstwo zawiadamia odbiorcę o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z co najmniej 12-miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji odbiorcy do nowych warunków.

§ 33. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane działaniem siły wyższej, potrzeby ochrony życia lub zdrowia oraz środowiska naturalnego, a także  w przypadku zdarzeń nagłych, stanów nadzwyczajnych i potrzeb przeciwpożarowych albo   z wyłącznej winy odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 34. Przedsiębiorstwo w przypadku wystąpienia przerw w dostawach wody spowodowanych przyczynami określonymi w § 33 jest zobowiązane w szczególności:

1)      niezwłocznie poinformować odbiorcę o zaistniałej sytuacji,
2)      uruchomić zastępcze punkty poboru wody rozmieszczone w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez odbiorcę i poinformować odbiorcę o ich usytuowaniu,
3)      niezwłocznie przystąpić do usuwania skutków awarii wynikających ze zdarzeń nagłych bądź z działania sił wyższych.

§ 35. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub umową, przerw w dostawie wody lub odbiorze ścieków odbiorca może złożyć pisemną reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona w innym niż określony w ust. 1 przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko, nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) określenie żądania wnoszącego reklamację,
5) numer i datę umowy,
6) datę złożenia reklamacji,
7) podpis odbiorcy.

4. Reklamacja może być złożona poprzez jej nadanie przesyłką poleconą w urzędzie pocztowym na adres przedsiębiorstwa lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo potwierdza wpływ reklamacji – przez jej wpisanie do rejestru reklamacji.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
b) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców,
c) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,
d) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
e) planowanych przerw w świadczeniu usług.
f) taryfy cen i opłat za świadczenie usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, elektronicznych środków przekazu bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Jeśli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od daty otrzymania prośby.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3 przedsiębiorstwo informuje o tym osobę, która złożyła prośbę  i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien byćdłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37. Przedsiębiorstwo w razie niedotrzymania ciągłości usług, zobowiązane jest do udzielenia odbiorcy informacji o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń   w świadczeniu usług. Informacji tej przedsiębiorstwo udziela w trybie określonym w § 36   ust. 2, ust. 3, ust.4.

§ 38. Przedsiębiorstwo na żądanie odbiorcy dokonuje sprawdzenia poprawności działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków. Koszt tych czynności w razie stwierdzenia niezasadności reklamacji obciąża odbiorcę.

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo rozpatruje wnoszone do przedsiębiorstwa reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia.

2. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. O przedłużeniu rozpatrzenia reklamacji przedsiębiorstwo informuje osobę, która złożyła reklamację i wskazuje termin jej załatwienia.

3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:
a) nazwę przedsiębiorstwa,
b) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
c) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
d) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska,
e) datę rozpatrzenia reklamacji.

4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.

§ 40. Odbiorca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe  w wyniku przerwania dostaw wody lub odbioru ścieków, a także za szkody powstałe w wyniku dostawy wody o obniżonych parametrach jakościowych.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 41. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej przedsiębiorstwa. Do poboru wody służą hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne, naziemne i podziemne, których usytuowanie oznaczone jest właściwymi tablicami.

2. Wykaz hydrantów z miejscem ich usytuowania przedsiębiorstwo przedkłada komendantowi Straży Pożarnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego właściwym dla terenu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo.

§ 42. Prawo do korzystania z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej przedsiębiorstwa mają wyłącznie jednostki Straży Pożarnej.

§ 43. Podmiot pobierający wodę zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia – nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty poboru, właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa o miejscu i dacie oraz ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe. Informacja ta stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy właściwą jednostką samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwem.

§ 44. Przedsiębiorstwo obciąża właściwą jednostkę samorządu terytorialnego za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe wystawiając fakturę z zastosowaniem cen ustalonych w taryfie.

Rozdział XI
Prawa Przedsiębiorstwa

§ 45. Przedsiębiorstwo ma prawo do:

1)      wstrzymania lub ograniczenia dostawy wody bez uprzedniego powiadomienia odbiorców w przypadku:

a)      pożaru i potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
b)      wyłączeń i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej.

2)      odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie.

3)      odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział XII
Obowiązki odbiorców usług

§ 46. Odbiorca korzystający z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy, nie powodujący pogorszenia usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1)      wykorzystywania dostarczanej wody zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i umową,

2)      odprowadzania ścieków zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i umową,

3)      użytkowania i utrzymania instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający wystąpienie skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, w szczególności na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

4)      użytkowania i utrzymania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5)      niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

6)      nie zmieniania, bez uzgodnień z przedsiębiorstwem uzyskanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

7)      zabezpieczenia i utrzymania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenia pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

8)      niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o uszkodzeniu wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb,

9)      utrzymywania przyłącza nie będącego w posiadaniu przedsiębiorstwa w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,

10) umożliwienia osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń oraz swobodny dostęp do wodomierzy i urządzeń pomiarowych w celach określonych przepisami ustawy, przepisami wydanymi na podstawie ustawy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

11) zawiadomienia przedsiębiorstwa o zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą miećwpływ na działanie sieci,

12) informowania przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, o zmianach użytkownika oraz o zmianach przeznaczenia lokalu,

13) udostępniania nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsca na elewacji budynku lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia tabliczki z oznakowaniem armatury wodociągowej,

14) poinformowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

15) terminowego regulowania należności za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§ 47. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 48. Przedsiębiorstwo udostępnia nieodpłatnie odbiorcom niniejszy Regulamin.

Spis treści:
Rozdział I                   - Postanowienia ogólne
Rozdział II                 - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział III                 - Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług
Rozdział IV                - Sposób rozliczeń za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Rozdział V                 - Warunki przyłączenia do sieci
Rozdział VI              - Techniczne warunki określające możliwośćdostępu usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Rozdział VII            - Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza
Rozdział VIII              - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i prowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
Rozdział IX               - Standardy obsługi odbiorców usług, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
Rozdział X                   - Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
Rozdział XI                  - Prawa przedsiębiorstwa
Rozdział XII                 - Obowiązki odbiorców usług
Rozdział XIII                - Postanowienia końcowe.