WŁADZE I STRUKTURA

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników posiadających łącznie co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania.

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:

• Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie l,

• w razie bezskuteczności wniosku określonego w ustępie 2.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki,

2) podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, za ubiegły rok obrotowy,

3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

5) wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie może reprezentować Spółki,

6) zmiany umowy Spółki,

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

8) uchwalenie Regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,

9) podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów,

10) przystąpienie do innych Spółek,

11) zbycie lub rozwiązanie Spółki,

12) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,

13) inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają większości dwóch trzecich lub trzech czwartych głosów.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wyłączają możliwość głosowania w ten sposób.

 

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok pełnionej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej powołanego w skład Rady w czasie trwania kadencji, kończy się równocześnie z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady.Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zastępcę wybiera Zgromadzenie Wspólników. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście. Posiedzenie zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, z wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zwołuje Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej części Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku.Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, 2) coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy, 3) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz przyjęcia wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników czynności, o których mowa w punktach 1-3, 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania swych obowiązków, 6) przygotowanie i przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia zasad zbywania udziałów, 7) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 8) reprezentowanie interesów Spółki w sporach między Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników, 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie na podstawie zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników wynagrodzenia członków Zarządu, 10) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z umową Spółki i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrachunkowe. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Mandat członka zarządu powołanego przed upływem kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

 

Prezes Zarządu będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni funkcję Dyrektora Naczelnego, zastępcy Prezesa Zarządu pełnią funkcję zastępców Dyrektora.

Członkom Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie według zasad ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w wypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega dla innych władz Spółki.

Do zadań Zarządu należy w szczególności: l) bieżące kierowanie sprawami Spółki, dotyczącymi wykonywania zadań określonych umową Spółki, 2)  wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, 3) skreślony, 4) kierowanie administracją Spółki, 5) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa,

6) Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

Spółka prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Zysk Spółki może być uchwałą Wspólników wyłączony od podziału.Zarząd Spółki jest obowiązany nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników celem zatwierdzenia.

 

Właścicielem 100 % udziałów Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Organami Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. są:

1. Zgromadzenie Wspólników

      - uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Prezydent Marcin Witko

2. Rada Nadzorcza 

      - Przewodniczący Rady Nadzorczej Szymon Zyberyng

      - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Rusiecki

      - Członek Rady Nadzorczej Dariusz Kowalczyk

      - Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Kępa

      - Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Perek

3. Zarząd Spółki

      - Prezes Zarządu Maria Chilińska

      - Zastępca Prezesa Zarządu Paweł Rabczewski