Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

tel.  044 - 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153     REGON 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS, Kapitał zakładowy: 88.789.000 zł

Konto: Pekao S.A.86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

www.zgwk.pl

BDO 000041348