Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

tel./fax  044 - 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153     REGON 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS, Kapitał zakł.: 64.974.000 zł

Konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki

86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

www.zgwk.pl