Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.