Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Termin przeprowadzenia badania – 14-03-2014 r.

Oferta powinna zawierać między innymi :

-  informację o podmiocie audytorskim,

-  opis doświadczeń w badaniu branży wodno-kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,                            

-  listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

-  proponowaną cenę za usługę.

Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92.

Oferty należy przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19) lub złożyć w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok" w terminie do 11-10-2013 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkości osiągnięte w 2012 r. (w zł)

1.

Suma bilansowa

           67.679.533,24

2.

Kapitał własny

           58.914.000,00

3.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

           24.071.765,51

4.

Pozostałe przychody operacyjne

                 279.991,33

5.

Przychody finansowe

                 517.984,39

6.

Zysk / strata netto

                 252.746,26

Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok (w etatach)  127