Wizyta robocza przedstawicieli Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

            W dniu 13.03.2013 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Inicjatywy JASPERS, NFOŚiGW, Inżyniera Kontraktu i Pomocy Technicznej w związku z realizowaną przez ZGWK inwestycją pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Ze strony ekspertów unijnych obecni byli:

Pan Ken Valentine (Anglia) – specjalista JASPERS ds. ekonomiczno-finansowych oraz Pan Magnus Emanuelsson – specjalista JASPERS ds. oczyszczalni ścieków.

Stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowały 3 osoby: Pani Hanna Piasecka – zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, Pani Katarzyna Łakomska – koordynator naszego Projektu oraz Pani Katarzyna Paprocka

 Beneficjenta środków unijnych reprezentowali:

- Pan Andrzej Barański - Prezes Zarządu ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

- Pan Ryszard Grudziński - Z-ca Prezesa Zarządu Spółki i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),

- Pan Waldemar Dębowski - Z-ca Prezesa Zarządu Spółki z o.o. i Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO),

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pani Dorota Dobosz i pracownicy JRP.

 Na spotkaniu, przedstawiona została przez pracowników JRP, prezentacja projektu odnośnie stopnia realizacji wytycznych (zaleceń) ekspertów unijnych. Pozwoliła ona na rozwianie wątpliwości i utwierdziła w przekonaniu specjalistów Jaspers, że dotychczasowe nasze działania idą w dobrym kierunku. Daje to podstawę do uzyskania w najbliższym czasie pozytywnej noty końcowej naszego projektu tzw. Completion Note.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno przedstawiciele inicjatywy JASPERS jak i NFOŚiGW pozytywnie ocenili spotkanie i wyrazili uznanie za profesjonalną i sprawną organizację spotkania jak również bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Pracowników biorących udział w spotkaniu i dyskusji. Powyższe potwierdza email, jaki po spotkaniu otrzymaliśmy z NFOŚiGW.

altaltaltalt