Tomaszów Maz., 27.03.2013 r.

 

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

 

W dniu 27 marca 2013 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na „Działania promocyjne i informacyjne” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Spośród czterech złożonych ofert, wybrano ofertę firmy ERMAT - Beata Mstowska z Częstochowy.

Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z art. 701–705 KC oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, obowiązującym w ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Działania promocyjne mają na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie, jak również zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie celów i korzyści wynikających z realizacji projektu w ramach POIiŚ.

Termin realizacji umowy wynosi 37 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.